• iDeal
  • Mastercard
  • Visa
Winkelwagen [0]

Polisvoorwaarden

Artikel 1. Definities
In het kader van deze verzekering wordt verstaan onder:
Verzekerde: degene op wiens naam het verzekeringscertificaat is uitgeschreven, resp. de echtgeno(o)te, de partner alsmede de inwonende eigen, pleeg- en stiefkinderen;
Apparatuur: foto- en videoapparatuur (camcorders) met alle aan- en toebehoren, voor zover in de op het certificaat opgenomen specificatie hiervan apart vermelding is gemaakt en e.e.a. in de verzekerde bedragen is begrepen.
Risicodrager: Actua Assuradeuren B.V. als gevolmachtigde van Achmea Schadeverzekeringen N.V. voor 70%, Bovemij Verzekeringen N.V. voor 20% en GENERALI Schade-verzekering Maatschappij N.V. voor 10%.

Artikel 2. Omvang van de dekking
A. De verzekering biedt dekking tegen beschadiging en garantieschade volgens art. 5 sub b en c resp. tegen ‘totaalverlies’-schade volgens art. 5 sub d of e, van/aan de in het certificaat genoemde verzekerde apparatuur. Hierbij wordt nog uitdrukkelijk bepaald, dat deze verzekering m.b.t. de verlengde garantiedekking uitsluitend kan worden gesloten resp. van kracht kan zijn voor apparatuur, die ten tijde van het aangaan van de verzekering nieuw is aangeschaft.
B. De verzekering is van kracht in de gehele wereld. Voorwaarde hiervoor is wel, dat een verzekerde zijn/haar vaste woon- en verblijfplaats binnen Nederland heeft of in de grensgebieden van België en Duitsland met Nederland.

Artikel 3. Uitsluitingen
Van de verzekering is uitgesloten: verlies of beschadiging van de verzekerde apparatuur veroorzaakt door, in verband met of als gevolg van:
a. bewerking herstelling, reiniging, anders dan normaal gebruik, slijtage, enig gebrek, eigen bederf (anders dan bedoeld onder de verlengde garantiedekking zoals omschreven onder art. 5 sub c) of geleidelijke invloeden (bijvoorbeeld weersinvloeden, oxidatie of corrosie);
b. het niet in acht nemen van de normale voorzichtigheid om schade te voorkomen, waaronder in ieder geval mede wordt geacht te zijn verstaan:
1. het onbeheerd achterlaten van verzekerde apparatuur in een vervoermiddel;
2. het onbeheerd achterlaten van verzekerde apparatuur in een niet deugdelijk afgesloten ruimte (w.o. diefstal uit panden zonder braak) en scholen;
c. het in pand, huur of bruikleen anders dan binnen de huiselijke kring afstaan van verzekerde apparatuur;
d. opzet door of met goedvinden van verzekerde;
e. verbeurdverklaring of inbeslagneming door of op laste van enige overheid of instantie;
f. gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, resp. alle andere vormen van molest, zoals d.d. 2 november 1981 ter Griffie van de Arrondisse-mentsrechtbank te ’s-Gravenhage is gedeponeerd met inbegrip van eventuele op latere data gedane wijzigingen;
g. krassen, schrammen of deuken voor zover deze de normale gebruiks-mogelijkheden van de verzekerde apparatuur niet beïnvloeden;
h. beroepsmatig gebruik, ook indien de aard van de schade hiermee niets van doen heeft;
i. atoomkernreacties, aardbeving, vulkanische uitbarstingen, overstro-mingen en/of andere natuurrampen;
j. reparaties en/of veranderingen uitgevoerd door andere dan door Actua Assurantiën B.V. aangewezen bedrijven en/of personen.
In geval van beëindiging van de feitelijke gemeenschap tussen verzekerden welke samenleven, is niet verzekerd schade m.b.t. ver-zekerde apparatuur die ter gelegenheid van die beëindiging ontstaat, ongeacht waaraan de schade is te wijten.

Artikel 4. Verplichtingen van verzekerde bij schade
Een verzekerde is verplicht:
a. risicodrager via de winkelier alwaar de verzekerde voorwerpen zijn gekocht en het certificaat van verzekering is uitgeschreven onmid-dellijk, doch in ieder geval binnen drie dagen (zon- en feestdagen niet meegerekend) nadat verzekerde kennis draagt van een mogelijke schade, in te lichten om trent iedere gebeurtenis waaruit voor risico-drager een verplichting tot schadevergoeding kan ontstaan;
b. een gecompleteerd schadeaangifteformulier op te sturen;
c. alle medewerking te verlenen aan risicodrager teneinde de schade te kunnen verhalen;
d. bij garantieschade de oorspronkelijke garantievoorwaarden/-kaart te overleggen;
e. de apparatuur bij partiële en/of garantieschade ter reparatie aan te leveren bij de in het certificaat genoemde leverancier;
f. in geval van diefstal, verlies of beroving e.d. binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie ter plaatse;
g. bij schade wegens totaal verlies het originele verzekeringscertificaat, alsmede het originele bewijs van aangifte bij politie af te staan aan risicodrager;
h. bij een vergoeding van schade wegens totaal verlies, alle rechten op de verloren gegane apparatuur aan de risicodrager te cederen.
De verzekering geeft geen dekking indien de verzekerde verplich-tingen, als hiervoor vermeld, niet is nagekomen, tenzij de verzekerde aantoont dat hierdoor de belangen van risicodrager niet zijn geschaad.

Artikel 5. Regeling van de schade
Vergoedingen onder deze verzekering vinden in principe uitsluitend plaats in natura via de in het certificaat genoemde winkelier en wel als volgt:

a. Eigen risico
Verzekerde draagt in iedere schade een eigen risico van 10% van het schadebedrag met een minimum van € 11,50 en een maximum van € 45,00. Voor rekening van de verzekerde komt het van toepassing zijnde eigen risico en het toepasselijke afschrijvingspercentage. Verzekerde heeft het recht, door middel van bijbetaling te kiezen voor een duurder object.

b. Partiële schade
Bij partiële schade zal reparatie plaatsvinden, dan wel gedeeltelijke vervanging tot maximaal de verzekerde som, tenzij risicodrager herstel niet verantwoord vindt. In dat geval vindt vergoeding plaats volgens art. 5 d, e of f, een en ander afhankelijk van de aanschafdatum van de apparatuur.

c. Garantieschade
De in het verzekeringscertificaat beschreven apparatuur is, in aansluiting op de vanbuitenkomendeonheilendekking volgens artikel 5 sub b, tevens gedekt tegen onvoorziene materiële beschadiging, veroorzaakt door: constructie-, bewerkings-, montage-, materiaal- of gietfouten, dan wel fouten inhet ontwerp, zulks voor zover de leverancier daarvoor aan-sprakelijk zou zijn volgens de garantievoorwaarden van het basis leveringscontract, hetwelk wordt geacht minimaal 12 maanden van kracht te zijn. De onder deze verzekering geboden verlengde garantiedekking gaat eerst in na beëindiging van de standaard garantie van de fabrikant (of importeur/leverancier) van de verzekerde apparatuur en eindigt uiterlijk 60 maanden na de dag dat de apparatuur is aangeschaft en het verzekeringscertificaat is uitgeschreven. Naast de algemene uitsluitingen (voor zover van toepassing) uit art. 3 geldt, dat deze dekking niet van toepassing is op lampen, batterijen, accu’s, video- en andere banden, programmatuur, tassen, draagriemen en ander aan- en toebehoren, welke door aard en gebruik aan een hoge mate van slijtage worden geacht onderhevig te zijn.

d. Schade wegens totaal verloren gaan bij nieuwe apparatuur
Indien volgens aantekeningen op het certificaat, alsmede uit de in het bezit van risicodrager zijnde kopie blijkt, dat dit risico is meegedekt, dan geldt bij totaal verloren gaan van het geheel door diefstal, verlies, vermissing of beroving e.d. dan wel een ander onder de onderhavige verzekering gedekt evenement, dat verzekerde recht heeft op een nieuw artikel overeenkomstig zijn/haar keuze tot maximaal het in het certificaat genoemde verzekerde bedrag.

e. Maximale schadeverplichting van risicodrager tijdens verlengingsperiode
Indien een verzekerde na de op het certificaat genoemde verzekerings-duur gebruik maakt van resp. in aanmerking komt voor een mogelijkheid tot continuatie van de verzekering en de verzekerde apparatuur was ten tijde van het afsluiten van de certificaatverzekering nieuw, dan geldt voor risicodrager de volgende maximale vergoedingsverplichting t.o.v. het in het certificaat genoemde verzekerde bedrag:
- voor apparatuur ouder dan 24 maanden geldt 15% afschrijving t.o.v. het in het certificaat genoemde verzekerde bedrag;
- voor apparatuur ouder dan 36 maanden geldt 20% afschrijving t.o.v. het in het certificaat genoemde verzekerde bedrag.

f. Schade aan niet nieuw aangeschafte apparatuur
Indien het certificaat aangeeft dat de verzekerde apparatuur ten tijde van het afsluiten van de verzekering niet nieuw was, zal met betrekking tot de vaststelling van de waarde bij totaal verlies worden uitgegaan van de op het certificaat vermelde nieuwwaarde onder aftrek van 20%, tenzij de alsdan verkregen waarde de handelsdagwaarde of het aankoopbedrag te boven gaat. In dat geval zal vaststelling van de waarde plaatsvinden door middel van expertise.

g. Aanvullende bepalingen
Risicodrager behoudt zich het recht voor van de in art. 5 omschreven ‘Natura’-schaderegeling af te wijken en schade in geld te waarderen. Onder geen beding kan apparatuur aan risicodrager worden geabandonneerd, tenzij in de voorwaarden anders is bepaald. Het op het certificaat genoemde bedrag wordt geacht te zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 275 Wetboek van Koophandel. Indien aan alle op verzekerde rustende verplichtingen is voldaan, zal bij ‘partiële schade’ en ‘garantieschade’ zo spoedig mogelijk en bij ‘schade wegens totaal verloren gaan’ (voor zover meegedekt) na 30 dagen schadevergoeding plaatsvinden. Mocht nadat schadevergoeding wegens ‘totaal verloren gaan’ heeft plaatsgevonden de hiermede verband houdende verzekerde apparatuur wederom in het bezit komen van verzekerde, dan dient hij/zij een en ander af te staan aan het in het certificaat genoemde winkelier. Verzekerde heeft dan het recht de apparatuur terug te kopen tegen een door risicodrager nader op te geven bedrag.


Artikel 6. Duur en einde van de verzekering
De verzekering is aangegaan voor een periode als aangegeven op het certificaat en vangt aan na daadwerkelijke overdracht van de verzekerde apparatuur en ondertekening van het certificaat door verzekerde en winkelier, op de op het certificaat genoemde ingangsdatum. Daarna wordt deze verzekering geacht stilzwijgend te zijn voortgezet, voor zover de op het certificaat genoemde verzekerde apparatuur een totaal verzekerde waarde aangeeft van € 150,00 of hoger, echter dan telkens voor een termijn van 12 maanden, tenzij een der partijen de verzekering uiterlijk 2 maanden voor de afloopdatum aan de andere partij schriftelijk heeft opgezegd. Dit dient door verzekerde te geschieden per aangetekend schrijven.
De verzekering vervalt:
a. na de eerste verzekeringsperiode, als aangegeven op het certificaat, indien het totaal op het certificaat verzekerde bedrag minder bedraagt dan € 150,00;
b. indien de risicodrager de verzekering beëindigt, waartoe te allen tijde recht bestaat, echter met inachtneming van een termijn van 14 dagen;
c. zodra verzekerde geen vaste woon- of verblijfplaats binnen Nederland of de grensgebieden van Duitsland en België met Nederland meer heeft;
d. direct bij verkoop of ander vorm van eigendomsoverdracht van de verzekerde apparatuur;
e. direct nadat ‘schadevergoeding wegens totaal verloren gaan’ heeft plaatsgevonden;
f. 60 maanden na ingangsdatum.

Geen gebruik van deze verzekering kan worden gemaakt, indien verzekerde reeds tweemaal eerder onder een door Actua Assurantiën B.V. gesloten verzekering is schadeloos gesteld wegens totaal verlies. Is ondanks deze bepaling een certificaat uitgereikt, dan zullen hieraan geen rechten kunnen worden ontleend. Verzekerde heeft nimmer recht op restitutie van premie, tenzij beëindiging van de verzekering plaatsvindt op grond van artikel 6 sub b, zulks onder aftrek van premie over de periode dat risicodragers risico hebben gelopen.

Artikel 7. Continuatietarief
Risicodrager hanteert na de eerste verzekeringsperiode een verlengings-tarief op basis van een 12-maands-dekkingstermijn van 3,5% over het in het certificaat genoemde verzekerd bedrag, hetwelk blijkt uit het originele certificaat, alsmede uit de in het bezit van Actua Assurantiën B.V. zijnde kopie. De minimumpremie bedraagt € 16,00 (te verhogen met € 3,50 kosten en assurantiebelasting (thans 7%)).

Artikel 8. Premiebetaling
Verzekerde dient de premie, vermeerderd met de kosten en assurantie-belasting, vooruit te betalen uiterlijk op de 30ste dag nadat die verschuldigd wordt. De verzekering wordt met terugwerkende kracht geschorst indien:
1. de verzekerde weigert de premie te voldoen;
2. de hierboven vermelde termijn van 30 dagen is verstreken zonder dat de premie is betaald.
Ingebrekestelling door risicodrager is daarbij niet nodig. Verzekerde blijft verplicht de premie te voldoen. De verzekering wordt weer van kracht voor gebeurtenissen die plaatsvinden na de dag waarop risicodrager de premie heeft ontvangen en geaccepteerd. Een polisblad, nota en andere door of namens risicodrager afgegeven documenten zullen nimmer als betalings-bewijs gelden.

Artikel 9. Wijziging van premie en/of voorwaarden
Risicodrager heeft het recht premie, gemeenschappelijke voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden en bloc dan wel groepsgewijs te herzien. Een dergelijke herziening geschiedt voor daarvoor in aanmerking komende verzekeringen op de contracts- of premievervaldatum. Verzekerde wordt van de voorgenomen herziening schriftelijk in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd tenzij hij/zij binnen 30 dagen na ontvangst van deze kennisgeving het tegendeel heeft bericht. In het laatst genoemde geval eindigt de verzekering waarop de herziening betrekking heeft per de datum waarop de wijziging ingaat.

Artikel 10. Verval van rechten
Heeft risicodrager ten aanzien van een rechthebbende een definitief standpunt ingenomen, hetzij door het afwijzen van de vordering, hetzij door een (aanbod van) schadevergoeding bij wijze van finale kwijting, dan vervalt na 1 jaar, te rekenen vanaf de dag dat rechthebbende van dit standpunt kennis kreeg, ieder recht op risicodrager terzake van het schadegeval, waarop de vordering was gegrond.

Artikel 11. Mededelingen
Alle mededelingen gedaan door risicodrager aan verzekerde; danwel van verzekerde aan risicodrager, worden geacht rechtsgeldig te zijn geschied, indien gedaan schriftelijk, aan/door Actua Assurantiën B.V., Postbus 849, 3000 AV ROTTERDAM in haar hoedanigheid van assurantietussenpersoon.

Artikel 12. Adres van verzekerde
Alle mededelingen resp. kennisgevingen aan verzekerde worden geacht rechtsgeldig te zijn verricht, indien zulks schriftelijk heeft plaatsgevonden aan het in het certificaat vermelde adres, tenzij verzekerde kan aantonen kennis te hebben gegeven van een adreswijziging.

Artikel 13. Geschillen
Geschillen en/of klachten welke voortvloeien uit de verzekeringsovereen-komst kunnen worden voorgelegd aan:
- de directie van Actua Assuradeuren B.V.;
- Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 94560, 2509 AN DEN HAAG;
- De bevoegde rechter in Nederland naar keuze van de verzekering-nemer.
Partijen kunnen voorts overeenkomen een geschil te beslechten door arbitrage of op andere wijze. De in verband met dit artikel door partijen te maken kosten zijn voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14. Clausule Terrorismeschaden
Indien een schade het gevolg is van terrorisme, bestaat uitsluitend recht op (al dan niet gedeeltelijke) uitkering indien en voorzover de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT), waarop de op deze verzekering participerende verzekeraars zich voor het terrorismerisico hebben herverzekerd, dekking verleent. Het clausuleblad terrorismedekking en het protocol afwikkeling claims bij terrorismeschaden van de NHT zijn van toepassing.

Adres

van Woustraat 242
1073 NC Amsterdam
Tel: 020-6620666
info@fotobooms.nl

Openingstijden

Inruil en inkoop

Agenda

Nieuws

Nieuwsbrief


Leasen van Sony apparatuur tegen 0% rente.