• iDeal
  • Mastercard
  • Visa
Winkelwagen [0]

Voorwaarden Foto Booms VOF

1 Identiteit van de ondernemer

Foto Booms VOF
Van Woustraat 242
1073 NC Amsterdam
Telefoonnummer: 020-6620666
Wij zijn telefonisch bereikbaar op:
Maandag: 13:00 tot 18:00 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 09:00 tot 18:00 uur
Zaterdag: 09:00 tot 17:00 uur
E-mailadres: info@fotobooms.nl
KvK-nummer: 33172529
BTW-identificatienummer: NL819128612B01
 

2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Foto Booms VOF en op elke tot stand gekomen overeenkomst of overeenkomst op afstand tussen Foto Booms VOF en consument.
2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Foto Booms VOF zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 

3 Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en prijsveranderingen.
3.2 De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
3.3 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
3.4 Tussentijdse prijsverlagingen worden niet vergoed, mits na bestelling het artikel nog niet aan de consument uitgeleverd is. In dat geval telt de nieuwe verlaagde prijs.
3.5 Voor intracommunautaire leveringen worden eventueel gemaakte administratiekosten in rekening gebracht.
 

4. Aansprakelijkheid

4.1 Foto Booms VOF is jegens de consument niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij deze te wijten is aan opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van Foto Booms VOF.
4.2 Aansprakelijkheid met betrekking tot bedrijfsschade/stagnatieschade is nadrukkelijk uitgesloten.
4.3 In elk geval zal het bedrag van de schadevergoeding niet meer bedragen dan het factuurbedrag van de geleverde zaken.
 

5 Betaling

5.1 De betalingstermijnen worden vastgesteld bij totstandkoming van de overeenkomst.
5.2 De consument is niet bevoegd op het te betalen bedrag enig deel wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. De consument mag het door hem te betalen bedrag niet op grond van een klacht over de geleverde zaken opschorten.
5.3 De consument is in gebreke enkel door het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat hiervoor een aparte ingebrekestelling vereist is.
5.4 Foto Booms VOF is indien de consument in gebreke is, gerechtigd 10% rente per maand in rekening te brengen vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. Foto Booms VOF is, indien de consument in gebreke is, tevens gerechtigd het daardoor opgelopen valutakoersverlies in rekening te brengen.
5.5 Indien betaling moet worden bewerkstelligd door inschakeling van een incassobureau, komen de daaruit voortvloeiende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de in gebreke zijnde consument. Dit houdt in dat de in gebreke zijnde consument, onverminderd de eventuele proceskosten, terzake van de kosten veroorzaakt door zijn in gebreke zijn, direct een som van 15% van de factuurwaarde, dan wel de werkelijke incassokosten verschuldigd zal zijn.
5.6 Betaling in de winkel via Contant, Pin of Credit Card (MasterCard, Maestro, Visa, Vpay, American Express, Diners Club)
 

6 Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde zaken blijven eigendom van Foto Booms VOF totdat de verschuldigde factuurbedragen volledig zijn voldaan.
 

7 Overdracht

Foto Booms VOF is gerechtigd al haar rechten uit de overeenkomst over te dragen aan derden, dan wel een ander in haar plaats te doen treden.
 

8 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing.
 

9 Privacy-policy

Eventueel door Foto Booms VOF vergaarde persoonlijke gegevens worden niet door Foto Booms VOF aan derden doorgegeven en/of verkocht tenzij deze betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. Indien gewenst kunnen uw gegevens verwijderd, gewijzigd en ingezien worden.
 

10 Klachten

10.1 Klachten kunnen schriftelijk (bijv. per e-mail: info@fotobooms.nl) bij Foto Booms VOF aangeleverd worden.
10.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Foto Booms VOF, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
10.3 Bij Foto Booms VOF ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Foto Booms VOF binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 

LEVERINGSVOORWAARDEN

11 Levertijd

11.1 Wij proberen altijd alles op voorraad te hebben, dus geen lange levertijd. Is dit niet het geval dan zijn wij afhankelijk van de fabrikant en/of importeur wat betreft de levertijd.
11.2 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 11.1 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zullen wij geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken.
11.3 Leveringen naar de waddeneilanden kunnen iets langer duren dan de aangegeven levertijden.
 

12 Producten

Wij leveren al onze producten compleet in originele verpakking incl. gebruiksaanwijzing en Nederlandse garantie mits anders staat vermeld. Wij leveren meer producten dan op onze website staan. U kunt altijd bij ons informeren of wij bepaalde producten kunnen leveren en tegen welke prijs.
 

13 Verzenden

13.1 Binnen Nederland. Wij verzenden via een koerier onder rembours, na vooruitbetaling of betaling via IDEAL. Bestellingen met een kleine afmeting kunnen door Foto Booms VOF tegen gereduceerd tarief via PostNL als brievenbuspost verstuurd worden. Hiervoor hoeft u niet thuis te blijven en niet te tekenen voor ontvangst. Bij brievenbuspost bedragen de verzendkosten € 2,-
13.2 Naar Belgiƫ. Wij verzenden via een koerier onder rembours of na vooruitbetaling.
13.3 Andere Europese landen. Wij verzenden via een pakketdienst alleen na vooruitbetaling.
13.4 Onder rembours kunt u contant of per Pin aan de koerier betalen.
13.5 Wij verzenden al onze pakketten met handtekening voor ontvangst. Foto Booms VOF is verantwoordelijk voor de zending naar de consument. Na de handtekening voor ontvangst ligt de verantwoording bij de consument en kan Foto Booms VOF niet meer aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies of schade.
13.6 De verzendkosten worden bij de bestelling getoond.
 

14 Demo modellen

Demo modellen zijn nieuwe producten die door Foto Booms VOF of door de fabrikant zijn gedemonstreerd. Deze producten worden geleverd met de standaard fabrieksgarantie. Demo modellen worden apart op onze website vermeld.
 

15 Gebruiksaanwijzing

Alle artikelen worden met de door de fabrikant bijgevoegde (Nederlandse) handleiding geleverd, tenzij op onze website dit anders wordt aangegeven.
 

16 Garantie

Op alle artikelen gelden de standaard garantie voorwaarden van de fabrikant en/of importeur. Meestal is dit 2 jaar. Bij problemen verzorgt Foto Booms VOF de eventuele afhandeling. Zie ook onze garantievoorwaarden.
 

17 Retour (afkoelingsperiode)

17.1 Ontbinding van aankoop kan binnen 14 kalenderdagen na levering van het product zonder opgave van redenen. De consument mag een product binnen die periode terug zenden. De consument draagt de kosten en het risico van de retourzending. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Wilt u een product binnen deze periode naar ons retour zenden? Gebruik daar dan dit formulier voor.
17.2 Restitutie van de aankoopprijs is op basis van de staat van het artikel. Zie hiervoor onderstaand overzicht.
PercentageStaat van het artikel
100%- Volledig onbeschadigd in originele verpakking, fabrikantverzegeling niet verbroken
80%- Onbruikbare verpakking
- Artikel is niet meer "nieuw in doos" te verkopen

17.3 Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het product is beschadigd. (Software kan uitsluitend geretourneerd worden in een ongeopende verpakking.)
17.4 Artikel 17.1 geldt niet voor uitverkoopartikelen of artikelen die speciaal voor de consument zijn besteld.
17.5 Foto Booms VOF zal binnen 5 werkdagen na ontvangst van de retourgoederen de bedragen terug betalen die reeds door de consument betaald zijn.
17.6 De door Foto Booms VOF gemaakte verzendkosten worden niet vergoed.
 

18 Annuleren

Het annuleren van bestellingen is kosteloos tenzij goederen speciaal voor de consument besteld zijn of al reeds verzonden zijn.
 

19 Garantie

19.1 Het door de consument aangeschafte product wordt gedurende de garantieperiode die door de fabrikant en/of importeur wordt aangegeven gegarandeerd tegen verborgen gebreken. De termijn hiervoor is meestal 2 jaar en is geldig vanaf de aankoopdatum die op de factuur vermeld staat. Als zich binnen de aangegeven garantietermijn een defect voordoet als gevolg van materiaal- en/of fabricagefouten (dit wordt beoordeeld door de fabrikant/importeur/geautoriseerd reparatiebedrijf) zal de reparatie kosteloos worden verricht c.q. het product worden vervangen indien reparatie niet meer mogelijk is.
19.2 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door Foto Booms VOF als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens Foto Booms VOF kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens Foto Booms VOF kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door Foto Booms VOF verleende garantie.
 

20 Schade

Schade veroorzaakt door het ondeugdelijk omgaan met het product wordt niet door Foto Booms VOF vergoed. Buiten de garantie vallende reparaties zullen door Foto Booms VOF zo snel en voordelig mogelijk worden verwerkt. Garantie vervalt als een artikel ondeugdelijk is behandeld, en er daardoor problemen zijn ontstaan.
 

21 Aankoopbon

21.1 Garantie wordt alleen verleend indien aankoopbon en eventueel garantiebewijs worden meegeleverd.
21.2 De consument is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van de aankoopbon en eventueel garantiebewijs.
 

22 Verzendkosten van de reparatie

De portokosten van het verzenden van de reparatie naar Foto Booms VOF zijn voor rekening van de consument. De portokosten voor het retour zenden van de reparatie naar de consument (binnen Nederland) zijn voor rekening van Foto Booms VOF.
 

REPARATIEVOORWAARDEN

23 Reparaties

Reparaties die onder garantie worden behandeld worden uiteraard gratis gerepareerd. Wij, Foto Booms VOF, kunnen niet beoordelen of een product onder de garantie gerepareerd wordt. Dit wordt beoordeeld door de fabrikant/importeur/geautoriseerd reparatiebedrijf. Valt het product niet onder de garantie wegens bijvoorbeeld: val-, vuil- of vochtschade dan ontvangt u een prijsopgave van de fabrikant/importeur/geautoriseerd reparatiebedrijf. Na deze prijsopgave zijn er 3 mogelijkheden:
1) U gaat akkoord met de prijsopgave en het product wordt gerepareerd.
2) U gaat niet akkoord en neemt afstand van uw product. (er worden dan geen verdere kosten berekend)
3) U gaat niet akkoord en wilt uw product retour.
Er worden door de fabrikant/importeur/geautoriseerd reparatiebedrijf onderzoekskosten in rekening gebracht. De hoogte van de onderzoekskosten wordt door de fabrikant/importeur/geautoriseerd reparatiebedrijf bepaald.
U kunt de reparatie opsturen naar:
Foto Booms V.O.F.
van Woustraat 242
1073 NC Amsterdam
 

24 Accessoires

Foto Booms VOF is niet aansprakelijk voor meegeleverde accessoires bij reparaties. Reparaties dienen dan ook altijd kaal zonder accessoires (bijvoorbeeld: originele verpakking, geheugenkaart etc.) geleverd te worden.
 

25 Slotbepaling

In die gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlands recht van toepassing. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden in strijd zou blijken met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen beschouwd worden en zullen de overige Algemene Voorwaarden partijen blijven binden.
 

Adres

van Woustraat 242
1073 NC Amsterdam
Tel: 020-6620666
info@fotobooms.nl

Openingstijden

Inruil en inkoop

Agenda

Nieuws

Nieuwsbrief


Leasen van Sony apparatuur tegen 0% rente.